Het reglement

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen

Artikel 1. Naam en zetel

De vereniging draagt de naam “Schaatstrainingsvereniging Eemsmond” Zij is opgericht op 26 april 1971, (statutair op 26 maart 1974) en is gevestigd in het “Gewest Groningen” van de K.N.S.B. en heeft haar zetel in de gemeente Delfzijl.

Artikel 2. Doelstelling

 

 1. De vereniging stelt zich ten doel: het schaatsenrijden in het algemeen te bevorderen.
 2. De vereniging tracht dit doel o.m. te bereiken door:
  1. het lidmaatschap te verwerven en te behouden van de Koninklijke Nederlandse Schaatsenrijders Bond en het gewest Groningen, in dit reglement verder aan te duiden als “de bond”respectievelijk “het gewest”
  2. deel te nemen aan door de Bond en het gewest georganiseerde en/of goedgekeurde wedstrijden
  3. evenementen op het gebied van de schaatssport te organiseren
  4. andere wettige en geoorloofde middelen

 

Artikel 3. Middelen

De vereniging tracht haar doel te bereiken door:

 1. het gelegenheid geven tot beoefening van en training voor het schaatsen
 2. het organiseren van en deelnemen aan schaatswedstrijden
 3. het samenwerken met anderen, die hetzelfde beogen
 4. het organiseren van en deelnemen aan activiteiten bevorderlijk voor de vorming en ontspanning van haar leden
 5. alle andere haar ten dienste staande wettige middelen

 

Artikel 4. Verenigingsjaar

Het verenigingsjaar loopt van 1 oktober t/m 30 september daaropvolgend.

Hoofdstuk 2. Leden

Artikel 5. Categorieën

 1. De vereniging bestaat uit:
  1. werkende leden (personen die gerechtigd zijn aan trainingen en wedstrijden deel te nemen)
  2. donateurs
  3. ereleden
  4. leden van verdienste
 2. De werkende leden worden naar leeftijd ingedeeld met als peildatum 1 juli volgens de indeling van de KNSB in het nationale wedstrijdreglement voor licentiehouders. De indeling wordt in het clubblad vermeld.
 3. Ereleden en “leden van verdienste” zijn personen, die als zodanig door de Algemene ledenvergadering zijn benoemd.

Artikel 6. Lidmaatschap

 1. Aanmeldingen voor het lidmaatschap geschieden bij het secretariaat
 2. Aangenomen nieuwe leden worden aan de leden bekend gemaakt via het clubblad

Artikel 7. Beëndiging lidmaatschap

 1. Het lidmaatschap eindigt door:
  1. schriftelijke opzegging bij de secretaris
  2. royement
  3. overlijden
 2. opzegging dient te geschieden tegen het einde van het verenigingsjaar met inachtneming van een opzegtermijn van tenminste vier weken

Artikel 8. Schorsing en royement

Zie artikel 8 Rechtspraak van de Statuten

Artikel 9. Rechten van leden

 1. Elk werkend lid heeft behoudens toepassing van artikel 8 de volgende rechten: het onder deskundige leiding deelnemen aan trainingen
 2. gebruik te maken van het terrein en/of zaal en/of baan voor schaatstraining, met in achtneming van de voor het goede verloop en het doeltreffende gebruik door of namens het bestuur gestelde regels en gegeven aanwijzingen.
 3. Te worden ingedeeld in een trainingsgroep, mits hij/zij aan de van bondswege gestelde eisen voldoet en de aan de indeling verbonden plichten aanvaardt. De indeling zal geschieden door de technische commissie.
 4. Aan alle andere verenigingsactiviteiten deel te nemen, tenzij het bestuur anders beslist.
 5. Gekozen te worden in alle functies die de vereniging kent, met in achtneming van de verdere bepalingen van dit reglement en de Statuten
 6. Zijn/haar stem uit te brengen op de algemene ledenvergadering, indien hij/zij bij aanvang van het boekjaar de leeftijd van 16 jaar heeft bereikt.

Artikel 10. Ereleden

Ereleden en”leden van verdienste” hebben het recht de Algemene ledenvergadering bij te wonen. De algemene ledenvergadering kan ereleden en “leden van verdienste”aanvullende rechten verlenen.

Artikel 11. Plichten van leden

Elk werkend lid heeft o.m. de volgende plichten:

 1. zich als een waardig lid te gedragen en in het bijzonder de bepalingen van het reglement en de besluiten en aanwijzingen van de bevoegde organen van de Vereniging en de K.N.S.B. na te leven.
 2. in geval van verhindering om aan een wedstrijd, waarvoor hij/zij zich heeft opgegeven hiervan op de snelste manier kennis te geven aan de wedstrijdsecretaris en wel onmiddellijk na het ontstaan van de verhindering.
 3. het materiaal en/of kleedgelegenheid etc. met overleg te gebruiken en door hem toegebrachte schade, niet voortvloeiend uit het normale gebruiksrisico, te vergoeden.

Zie verder de Statuten Artikel 7 Verplichtingen

Hoofdstuk 3. Het bestuur

Artikel 12. bestuurssamenstelling

 1. Het bestuur bestaat uit tenminste drie natuurlijke personen, die door de algemene vergadering uit de leden worden gekozen. Bestuursleden meten meerderjarig zijn.
 2. De voorzitter, secretaris en penningmeester worden in functie gekozen en vormen samen het dagelijks bestuur.
 3. Het aantal bestuursleden wordt vastgesteld door de algemene vergadering.
 4. van de bestuursleden treedt op elke jaarlijkse algemene ledenvergadering een derde gedeelte af volgens een daartoe door het bestuur op te stellen rooster. Aftredende bestuursleden zijn terstond herkiesbaar. Tussentijds benoemde bestuursleden nemen de plaats in van hun voorganger. Het rooster van aftreding dient zodanig vastgesteld te worden, dat niet voorzitter, secretaris en penningmeester gelijk aftredend zijn.

Artikel 13. Taak

 1. Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging
 2. het bestuur zorgt voor de handhaving van de statuten en reglementen en voor de uitvoering van genomen besluiten.
 3. het vertegenwoordigt de vereniging in en buiten rechte
 4. het bestuur is verantwoording schuldig aan de algemene ledenvergadering voor de wijze waarop het zijn taak uitoefent

zie verder Bestuurstaak artikel 13 van de statuten

Artikel 14. Taakverdeling

Het bestuur verdeelt de functies onderling. Het dagelijks bestuur beslist in spoedeisende zaken.

Artikel 15. De voorzitter

 1. hij/zij geeft leiding aan de werkzaamheden en bevordert de algemene gang van zaken in de vereniging.
 2. hij/zij of zijn door het bestuur aangewezen vervanger, heeft het recht van toegang tot alle vergaderingen en bijeenkomsten, die in verenigingsverband plaatsvinden, behalve tot die van de kascommissie.

Artikel 16. De secretaris

 1. de secretaris voert de correspondentie, verzorgt de notulen en/of houdt een besluitenboek bij.
 2. hij/zij zorgt bovendien voor het bekendmaken van de bestuursmededelingen en bestuursbesluiten.
 3. hij/zij maakt het jaarverslag voor de algemene ledenvergadering, hij/zij is in overleg met het bestuur belast met de aankondiging en voorbereiding van de algemene vergadering en bestuursvergaderingen
 4. hij/zij houdt de ledenadministratie en het archief van de vereniging bij, tenzij hiervoor andere functionarissen zijn aangewezen

Artikel 17. De penningmeester

 1. hij/zij voert de financiëe administratie op een overzichtelijke wijze, int de contributies, donaties en andere gelden en is gerechtigd daarvoor kwitanties af te geven
 2. hij/zij geeft de kascommissie op haar verlangen inzage in alle financiëe bescheiden.
 3. hij/zij maakt het financiëe jaarverslag, een balans en een begroting voor het komende verenigingsjaar ter goedkeuring doe de jaarlijks algemene vergadering
 4. hij/zij voert beslissingen van het bestuur inzake het financieel beheer uit.
 5. bij overdracht van zijn/haar werkzaamheden sluit hij/zij de boeken af.

Hoofdstuk 4. Commissies

Artikel 18. Kascommissie

 1. Er is een kascommissie
 2. De samenstelling van deze commissie, alsmede de benoeming van haar leden, geschiedt door de jaarlijkse algemene vergadering
 3. tussentijdse voorziening in vacatures geschiedt door het bestuur
 4. de kascommissie bestaat uit 2 leden en een plaatsvervangend lid
 5. zij controleert tenminste eenmaal per jaar voor de algemene vergadering en bij het aftreden van de penningmeester de financi�e bescheiden en de kas van de vereniging
 6. zij brengt verslag uit aan de jaarlijkse algemene vergadering en pleegt zonodig overleg met het bestuur
 7. leden van het bestuur kunnen geen lid zijn van deze kascommissie

Artikel 19. Technische commissie

 1. er is een technische commissie
 2. de leden van de technische commissie zijn in eerste de trainers/begeleiders van alle trainingsvereniging aangevuld met 2 bestuursleden
 3. de technische commissie bestaat uit tenminste 3 leden
 4. de commissie bestaat uit de volgende werkgroepen:
  1. werkgroep recreanten
  2. werkgroep jeugd
  3. werkgroep wedstrijd
 5. in deze werkgroepen zijn in eerste instantie vertegenwoordigd de trainers en begeleiders van alle trainingsgroepen, evt. aangevuld met hulpkrachten
 6. de werkgroepen stellen zich ten doel om gezamenlijk alle leden van de vereniging zo goed mogelijk bij hun training en wedstrijden op te vangen en te begeleiden.
 7. de commissieleden kunnen in onderling overleg worden ingezet voor speciale taken binnen hun werkterrein
 8. de technische commissie houdt regelmatig trainers/begeleiders overleg t.a.v. planning training en andere trainingsinhoudelijke zaken.
 9. de coëdinator van deze commissie maakt deel uit van het bestuur en brengt verslag uit aan de jaarlijkse algemene vergadering.

Artikel 20. Activiteiten commissie

 1. er is een activiteitencommissie
 2. benoeming van de coëdinator geschiedt dor de algemene vergadering, op voordracht voor of tijdens de algemene vergadering
 3. de leden van de activiteitencommissie zijn volgens een rooster jaarlijks aftredend en evt. weer herkiesbaar
 4. de activiteitencommissie bestaat uit een op de algemene vergadering te bepalen aantal leden
 5. zij stelt zich ten doel om:
  1. a.binnen de doelstelling van de vereniging activiteiten te ontwikkelen ten gunste van de vereniging en haar leden.
  2. b.De vereniging zo goed mogelijk te presenteren bij diverse activiteiten
 6. uit haar midden wordt een coëdinator gekozen
 7. de commissie heeft een afgevaardigde in het bestuur en brengt verslag uit aan de jaarlijkse algemene vergadering.

Artikel 21. Commissie clubblad

 1. er is een commissie clubblad
 2. benoeming van de coëdinator geschiedt door de algemene vergadering, op voordracht voor of tijdens de algemene vergadering
 3. de leden van de commissie clubblad zijn volgens een rooster jaarlijks aftredend en evt. weer herkiesbaar
 4. de commissie clubblad bestaat uit een op de algemene vergadering te bepalen aantal leden
 5. zij stelt zich ten doel del eden, donateurs, ereleden en “leden van verdienste”te informeren over bestuurlijke en overige zaken en activitetien aangaande de vereniging
 6. uit haar midden wordt een coëdinator gekozen
 7. de commissie heeft een afgevaardigde in het bestuur en brengt verslag uit aan de jaarlijkse algemene vergadering

Artikel 22. Instellen commissies

Zowel de algemene vergadering als het bestuur kunnen commissies instellen. Zij bepalen daarbij de taak en samenstelling van deze commissies

Artikel 23. Zittingsduur van commissieleden

Commissieleden hebben zitting tot de eerstvolgende jaarlijkse algemene vergadering.

Hoofdstuk 5. Vergaderingen

Artikel 24. Bepalingen voor de algemene ledenvergadering

 1. Er zijn een jaarlijkse algemene vergadering, gehouden in het najaar, een algemene voorjaarsvergadering, gehouden in het voorjaar, eventueel bijzondere vergaderingen en bestuursvergaderingen.
 2. de aankondiging van de datum waarop en de plaats waar een jaarlijkse algemene vergadering of een bijzondere vergadering wordt gehouden, dient tenminste 14 dagen tevoren ter kennis van de leden worden gebracht.
 3. Bij de aankondiging van een jaarlijkse algemene vergadering of van een bijzondere vergadering dient het bestuur de agenda voor de vergadering bekend te maken en daarop de voor de leden noodzakelijke toelichting te geven.

Artikel 25. De algemene ledenvergadering

Zie artikel 17 algemene vergaderingen van de Statuten.

Artikel 26. Agenda jaarlijkse algemene vergadering

De agenda van de jaarlijkse algemene vergadering dient in elk geval de volgende punten te bevatten:

 • verslag van de secretaris
 • verslag van de kascommissie
 • verslag van de penningmeester
 • verslag van de technische commissie
 • verslag van de activiteitencommissie
 • beleid van het bestuur, betreffende het nieuwe seizoen
 • voorstel tot het verlenen van decharge aan de penningmeester
 • goedkeuring van de begroting voor het komende verenigingsjaar
 • benoeming bestuursleden
 • benoeming leden van de kascommissie, technische commissie, activiteitencommissie en de commissie clubblad

 

Artikel 27. De bestuur- en commissievergaderingen

 1. Bestuursvergaderingen en commissievergaderingen worden uitgeschreven door de voorzitter of coödinator van het betreffende orgaan
 2. bestuursvergaderingen worden ook uitgeschreven op verzoek van twee bestuursleden.

Hoofdstuk 8. Verhindering aan een wedstrijd deel te nemen

Artikel 28. Kennisgeving van verhindering aan een wedstrijd deelt te nemen

Het niet nakomen van de verplichting kennis te geven van verhindering om aan een wedstrijd deel te nemen, kan door het bestuur worden bestraft met het niet accepteren voor een volgende wedstrijd, tenzij het betrokken lid kan aantonen, dat hij/zij niet in de gelegenheid was van zijn/haar verhindering kennis te geven.

Hoofdstuk 9. Slotbepalingen

Artikel 29. Ontvangen van het huishoudelijk reglement

Elk lid dient bij zijn toetreding tot de vereniging een exemplaar van dit reglement te ontvangen.

Artikel 30. Besluit tot wijziging van het huishoudelijk reglement.

Besluiten tot wijziging van dit reglement kunnen slechts worden genomen op een algemene vergadering.

Artikel 31.

In alle gevallen waarin deze reglementen niet voorzien gelden de statuten. In alle gevallen waarin de statuten en de wet niet voorzien beslist het bestuur. Indien het spoedeisende gevallen betreft, beslist het bestuur.